สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา MSU IT Exit-Exam

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม MSU IT Exit-Exam 0

สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม MSU IT Exit-Exam

  เมื่อวันที่  8 มกราคม 2558  เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา  สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (MSU IT...